1. Speed-up S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak, ul. Głogowska 277, 60-104 Poznań, NIP 7831596829, Regon 634646323 gwarantuje poprawne działanie produktu przez 12 miesięcy od dnia sprzedaży na terenie RP, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz według szczegółowych zasad określonych w instrukcji obsługi.

2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje bezpłatną naprawę w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem sytuacji określonych w instrukcji obsługi.

3. Jeżeli produkt jest niesprawny lub wymaga naprawy skontaktuj się ze sprzedawcą.

4. Szczegółowa instrukcja postępowania reklamacyjnego znajduje się w zakładce Reklamacje.

5. Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające zużyciu oraz dekalibracja urządzenia.

6. Gwarancja nie obejmuje usterek:

a) powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji lub użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem

b) spowodowanych samowolnym wprowadzaniem modyfikacji produktu lub powstałych na skutek napraw i czynności serwisowych dokonywanych przez osoby nieupoważnione

c) uszkodzeń mechanicznych

d) powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania, transportu lub użytkowania w warunkach utrudniających prawidłową eksploatację

7. Gwarancja nie zostanie uznana w przypadku niedostarczenia dowodu zakupu urządzenia.

8. Zwrot urządzenia niespełniającego warunków gwarancji może się wiązać z koniecznością pokrycia przez Klienta kosztów transportu.

9. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.